گزارش انستیتوی بین‌المللی آلومینیوم از بازار جهانی آلومینا

گزارش انستیتوی بین‌المللی آلومینیوم از بازار جهانی آلومینا

باشگاه آلومینیوم: میزان تولید آلومینا در سطح جهان طی سال ۲۰۱۸، 130/576 میلیون تن گزارش شده است....

پیش بینی افزایش تولید جهانی آلومینیوم در سه‌ماهة پایانی سال ۲۰۱۸

پیش بینی افزایش تولید جهانی آلومینیوم در سه‌ماهة پایانی سال ۲۰۱۸

باشگاه آلومینیوم: تولید جهانی آلومینیوم در سه‌ماهة پایانی سال ۲۰۱۸ با اندکی افزایش به ۱۷ میلیون تن خواهد رسید. ...